Sunday, November 25, 2012

ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ဆုိတာ လူ႕အခြင့္အေရး ျဖစ္တယ္။


လက္ရွိအစုိးရဟာ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားထုကုိ ေရြးခ်ယ္စရာ မေပးပဲ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ ပုံစံခြက္ထဲကုိ အတင္းအဓမၼ ထုိးထည့္ေနတဲ့ ျပႆနာျဖစ္သည္။

ဒီေန႔ေခတ္အခါမွာ လူတန္းစား ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ေခတ္မွီတဲ့ ၿမိဳ႕ျပပုံစံကုိ သေဘာက်တဲ့ လူေတြရွိသလုိ ေတာေတာင္ ေရေျမသဘာ၀ကုိမွ ေပ်ာ္စရာ အျဖစ္ရႈ႕ျမင္တဲ့ လူေတြလဲ အမ်ားအျပားပါ။ ရန္ကုန္ တုိက္ခန္းမ်ားမွာ ေနေပ်ာ္တဲ့ လူတန္းစားရွိသလုိ၊ ရန္ကုန္ တုိက္ခန္းမွာ တပတ္ေတာင္ အိပ္လုိ႔မရတဲ့ လူေတြလဲ အမ်ားႀကီးပါ။

ဒီေတာ့ လူေတြကုိ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းဖြင့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


လက္ရွိအစုိးရ အေနနဲ႔ကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း နဲ႔ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေခတ္မွီတဲ့ကမာၻကုိ အငန္းမရသြားေနတယ္ လုိ႔ျမင္ပါတယ္။ ဒါက ရန္ကုန္လုိ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားေတြအတြက္ အဆင္ေျပ ေပမယ့္၊ လက္လုပ္လက္စား လယ္သမားမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပသလုိ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔လဲ ဆန္႔က်င္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ဒီလုိ လယ္သမား လူတန္းစားဟာ လူမ်ားစုပါ။

လူနည္းစုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြါးကုိပဲ ဦးစားေပးေနတယ္ လုိ႔ျမင္တာဟာ ဒီအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ဆုိတာ စက္မႈလက္မႈ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈတခုထဲမွာပဲ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္တာ မဟုတ္ပါ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ေနၿပီး၊ လြတ္လပ္ျခင္း နဲ႔အတူ ကုိယ့္ရဲ႕ အမ်ဳိးဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈမွာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အစစ္အမွန္ကုိ ရတာပါ။

ျမန္မာျပည္မွာ လုိအပ္ေနတာ စီးပြါးေရး ဆုိတာထက္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကင္းမဲ့တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၊ ကုိယ့္နယ္ ကုိယ့္ၿမိဳ႕၊ ကုိယ့္ရြာ ကုိယ္ပုိင္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ျဖစ္တယ္။ ကုိယ့္က်မၼာ ကုိယ္ဖန္တီးေရး ျဖစ္တယ္။

 လူနည္းစုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြါးျဖစ္တဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ လူမ်ားစုရဲ႕ ဘ၀ကုိ မဖ်က္စီးသင့္ပါ။ လယ္သိမ္း၊ ယာသိမ္းျခင္းသည္၊ လယ္သမား မိသားစုမ်ားရဲ႕ ဘ၀ကုိ ဖ်က္စီး ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ မလုပ္ခ်င္တဲ့ စက္ရုံ အလုပ္သမားဘ၀ကုိ အတင္းအဓမၼ တြန္းပုိ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိသားစု တခုဆုိတာ၊ စက္မႈလက္မႈနဲ႔ အသက္ရွင္ခြင့္လဲ ရွိသလုိ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ အမွီျပဳၿပီး အသက္ေမြးခြင့္လဲ ရွိရပါမယ္။ အတင္းအဓမၼ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတခုကို စက္မႈလက္မႈဖံြ႕ၿဖိဳးမႈရဲ႕ ေက်းကၽြန္ အျဖစ္ သြပ္သြင္းျခင္း မရွိသင့္ပါ။

ေတာေတာင္ သဘာ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္တဲ့ ေတာေနလူတန္းစားေတြကုိ ေနာက္က်က်န္ရစ္တဲ့လူ႔ အဖဲြ႕အစည္းအေနနဲ႔လဲ မျမင္သင့္ပါ။ ဒါဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ေပ်ာ္သလုိ ေနတတ္တာ သူတုိ႔ရဲ႕ တန္ဖုိးျဖစ္ပါတယ္။

တုိက္ေပၚတက္ေနၿပီး အိပ္စားပ်က္ေနမဲ့အတူ၊ ေတာေတာင္သဘာ၀ မွာေနၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ စရာ ဘ၀ေလးေတြကုိ ဖန္တီးခြင့္ရျခင္းသည္၊ သာ၍ျမတ္ပါသည္။

ဒီေန႔ ကမာၻ႕အျမင္လဲ ေျပာင္းလာပါၿပီ။ ဘူတန္ႏုိင္ငံကုိ ကမာၻ႕အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံး ႏုိင္ငံ အျဖစ္ သတ္မွတ္လာတာဟာ ေခတ္မီအသုံးအေဆာင္ (Modernization) ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔ ႏုိင္ငံသား အမ်ားပုိင္း လယ္လုပ္သားေတြပါ။ စက္ရုံမရွိ၊ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္မရွိ၊ အေျခခံဘဲြ႕ေပးတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရး သကၠသုိလ္ေက်ာင္း တခုပဲ ရွိပါတယ္။ TV ေတာင္ အိမ္တုိင္းမရွိပါ။

ဒါေပမယ့္... သူတုိ႔

က်န္းမာတယ္....

ေလထု၊ ေရထု သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုိးရက ဘူတန္ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိ လုံး၀ အခမဲ့ တာ၀န္ယူတယ္... ဒီ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္စရိတ္ကုိ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေတြဆီက တေန႔ ေနစရိတ္ VISA ေၾကး US ေဒၚလာ၂၀၀ ယူတယ္။ ဒါေတာင္ အကန္႕အသတ္နဲ႔သာ ၀င္ခြင့္ျပဳတယ္... သြားခ်င္တဲ့လူေတြ တန္းစီေနတာပါ..

သူတုိ႔မွာ ႏႈိက္ကလပ္မရွိဘူး... ျပည္တန္ဆာအိမ္မရွိဘူး... ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေတြဟာ Eco-tourism မ်ားသာ ျဖစ္တယ္။

လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကြာဟမႈ မရွိဘူး...

လူတုိင္း၊ မိသားစုတုိင္း လယ္ယာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူမ်ား ျဖစ္တယ္... ေစ်းကြက္စီးပြါးေရး မလုိဘူး... ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ မလုိဘူး... လယ္ေျမသိမ္းရုိး ထုံးစံမရွိ.. ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပုိင္ဆုိင္မႈ စိတ္ခ်ရတယ္....

သူတုိ႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေရာေထြးမသြားပါ။

ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အရင္တုိင္းရွိေနေသးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာ နဲ႔ ၀တ္စားဆင္ယဥ္ထုံးဖဲြ႕မႈ မ်ားမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေခတ္ကုိ အမီလုိက္စရာ မလုိ... သူတို႔ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သူတုိ႔ ဘ၀ (livelihood) ဟာ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေနတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘုရင္ နဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ အေနာက္တုိင္းက ပညာတတ္ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ။ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကုိ ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္အတြက္ အစုိးရ တာ၀န္ယူေပးပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားက PhD ရထားတဲ့ ပညာတတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါသတဲ့။

ကဲ့.. ေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ မဟာ ရန္ကုန္က Traffic jam နဲ႔ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း ျပႆနာေတြကုိ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းမယ္ ဆုိတာ အရင္ စဥ္းစားလုိက္ရေအာင္ပါ။

ျမန္မာ ျပည္သား အမ်ားပုိင္း အတြက္ အေရးႀကီးတာ လယ္ယာေျမ ထာ၀ရ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ဥပေဒ နဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ ဘ၀မ်ဳိးပါ။

No comments:

Post a Comment

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္