Sunday, December 16, 2012

လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး နွင့္ ေျမယာျပသနာအေပၚ ဥပေဒစိုးမိုးေရးရွဳေဒါင့္မွ သံုးသပ္ျခင္း။ အပိုင္း (၁)


လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးသည္ အမိႈက္ကစ ျပသာဒ္ မီးေလာင္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျပသာဒ္ၾကီး တခုလံုးကို ေလာင္ေန ေသာ မီးက်ီးခဲသည္
အမိႈက္ကေလးတစကို ထပ္မံရွိဳ႕မိျပီး ထေတာက္လာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ျပသာဒ္ၾကီး တခုလံုးကို ေလာင္ေနေသာ မီးက်ီးခဲ ကို စနစ္တက် ျငိမ္းသတ္နိုင္မွသာ လက္ပံေတာင္းကဲ့သို႕ မီးေတာက္ကေလးမ်ား တျပည္လံုး တြင္ အလိုလို ျငိမ္းသြားပါ မည္။ ဤသည္ကို ရွင္းပါမည္။

ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပြားလာေသာ ျပသနာၾကီးမ်ားကို စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ျပီး ေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးပမ္းသည္႕ လုပ္ဟန္မွာ ေခတ္စားလာခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ဘာတခုမွ မယ္ မယ္ရရ ေျဖရွင္းနိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ျပသနာ၏ ရင္းျမစ္ကို ေဖၚထုတ္ေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးပမ္းျခင္းထက္ အေပၚယံ အေၾကာင္း ရပ္မ်ား အေပၚတြင္သာ စံုစမ္းအေျဖရွာ၇န္ခိုင္းထားခံရသျဖင့္ မထိမေရာက္ ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ယခုလည္း လက္ပံေတာင္း အေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌ တာ၀န္ေပးကာေခါင္းခံ ခိုင္းေနျပန္ပါျပီ။

ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေၾကေၾကနပ္နပ္ပင္ တာ၀န္ယူကာ ေကာ္မရွင္က ျပဳလုပ္ သည့္ သတင္းစာကြန္ဖရင္႕တြင္

“ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္မယ္၊ အျဖစ္ကို အျဖစ္အတိုင္းတင္ျပမယ္” ဟူ၍ ေျပာဆို လာသည္။


သို႕ရာတြင္ မရွင္းသည္မွာ ဘာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္မွာလဲ။ အျဖစ္ကို အျဖစ္အတိုင္း တင္ျပမွာလဲ ဟူသည္ပင္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးကို ေပၚေပါက္ေစသည့္ အရင္းခံျပသနာမွာ မည္သည့္အရာျဖစ္၍ ယင္းကို မည္သို႕ေဖၚ ထုတ္သြားမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာမသြားခဲ့ပါ။


ျပသနာတိုင္းတြင္ အေၾကာင္းနွင့္ အက်ိဳးဟူ၍ ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ မည္သည္က အေၾကာင္း၊ မည္သည္က

အက်ိဳး ျဖစ္သည္ကို ေလ့လာဘို႕လိုပါမည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေျမယာအေပၚ စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ အျငင္းပြားသည့္ ျပသနာမွာ

အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဤျပသနာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း ေခတ္မွ စတင္ကာ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္

ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ သစ္တက္ လာ သည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အဆိုးဆံုးျဖစ္လာသည္။ ေျမယာနွင့္ စပ္လွ်ဥ္းေသာ ျပသနာမ်ားမွာ

လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာ သာမက တျပည္လံုးေနရာ အနွံ႕ ျဖစ္ ပြားလွ်က္ရွိသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ျပသာဒ္ၾကီးတခုလံုးကို ေလာင္ကြ်မ္းေနေသာ

မီးက်ီးခဲ အေနနွင့္ အထက္တြင္ ရည္ညႊန္း ခဲ႕ျခင္းပင္။


(ေျမယာအေပၚစီမံခန္႕ခြဲျခင္းကို မေၾကနပ္သျဖင့္) လူထုနွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဆႏၵ ျပျခင္း နွင့္ ယင္းဆႏၵျပမႈကို အၾကမ္း ဘက္

နွိမ္နင္းျခင္းက အက်ိဳးျဖစ္သည္။ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တရပ္သည္ အထက္ပါ အေၾကာင္းနွင့္ အက်ိဳး နွစ္ရပ္လံုးကို

စံုစမ္းေဖၚထုတ္ဘို႕လိုပါမည္။ ေကာ္မရွင္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ခြင့္ရေသာအခါ လူထု၏ ေျမွာ္လင့္ခ်က္မွာ

တစံုတရာ တက္လာခဲ့ သည္။


တခ်ိန္တည္း၌ ျပသနာ၏ အရင္းခံအေၾကာင္း နွင့္ အက်ိဳးကို စံုစမ္းပါ႕မလားဟူ၍လည္း စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္

ဦးေဆာင္ေစဦးေတာ့ ျပသနာ၏ အရင္းခံအေၾကာင္းနွင့္ အက်ိဳးကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ စံုစမ္းကာ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳပါက

လက္ပံေတာင္းမီးေတာက္ ကေလးကို ျငိမ္းေကာင္းျငိမ္းနိုင္မည္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ျပသာဒ္ၾကီး တခုလံုးကို ေလာင္ကြ်မ္းလွ်က္ရွိေသာ

မီးက်ီးခဲမ်ားကိုျငိမ္းနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ ဟုိေနရာ၊ သည္ေနရာမ်ားတြင္ ေလာင္ကြ်မ္းေနဦးမည္ ျဖစ္ျပီး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာ ဟို ေကာ္မရွင္၊ သည္ေကာ္မရွင္ မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေနရရင္း မလိုအပ္ဘဲ အလုပ္ရွုဳတ္ေနမွာ ျဖစ္သည္။


သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က “ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အားလံုးကို ေၾကနပ္ေအာင္ မလုပ္နိုင္” ဟူသည္ကို

ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေျပသြားခဲ့သည္။ မွန္ပါသည္။ အေျဖတခုကို ေဖၚထုတ္ရာတြင္ ေၾကနပ္သူလည္း ရွိမည္။ မေၾကနပ္သူလည္း ရွိမည္။

ယင္းမွာ သဘာ၀က်ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ “ အားလံုး” ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အဓိက အားျဖင့္ ဘက္နွစ္ဘက္သာ ရွိပါသည္။


တတိုင္းျပည္လံုးရွိ ေျမယာအားလံုးအေပၚ ထင္သလိုစီမံ ခန္႕ခြဲလွ်က္ရွိေသာ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ က

တဘက္၊ ေျမယာအေပၚ မွီခိုကာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနၾကရ ေသာ ေဒသခံလူထုမ်ားက တဘက္ တို႕ ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ကို

မည္သူ ဦးေဆာင္ေစဦးေတာ့ ဘက္နွစ္ဘက္လံုး ေၾကနပ္ေအာင္လုပ္ရန္ မျဖစ္နိုင္ပါ။ေကာ္မရွင္ သည္ အလယ္တြင္ရပ္ကာ နွစ္ဘက္လံုး၏

ေမတၱာကို ခံယူသြားနိုင္မည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးလည္း ခင္း၍မရပါ။ ဤသည္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နွင့္ တည္ဆဲ အျခား

သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ မ်ားအေပၚ သံုးသပ္၍ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ား ရႈေဒါင့္မွ ရွင္းပါမည္။


ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကျပီးခဲ့သည္႕ ၾကားျဖတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

မဲဆြယ္ကတိျပဳခဲ့ရာ၌ ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အျပင္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရက လည္း နုတ္မွ တတြတ္တြတ္ ရြတ္လွ်က္ရွိေနဆဲ

အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႕ နားလည္ေဖၚေဆာင္ပါမည္နည္း။ လမ္းနွစ္ သြယ္ရွိပါသည္။


(၁) အာဏာပိုင္မ်ားက ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုသာ အေျခခံ၍ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း Rule by law အရ ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္မည္လား။

(သို႕မဟုတ္)

(၂) လူထု ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံသည့္ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္ တည္ရွိ ေစျပီး စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

Rule of Law အရ ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္မည္လား။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အထက္ပါ

လမ္းေၾကာင္းနွစ္ခု အနက္ မည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ရပ္တည္ေဖၚေဆာင္သြားမည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရပါ။


ပထမ လမ္းေၾကာင္းအရ ေဖၚေဆာင္မည္ ဆိုပါက ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္၍မရ၊

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းက သာ စံုစမ္းစစ္ေဆး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရပါမည္။ ယင္းသို႕ျဖစ္ပါ က

လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးတြင္ ေျမယာ အေပၚရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္လြတ္ဆံုးရွံဳး ေန ေသာ

ေဒသခံ လူထုသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ထံမွ မည္သည့္အရာမွ် ရနိုင္ဘြယ္ မရွိ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ပါနည္း။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၇) တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္းျပဌာန္းထားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


နိုင္ငံေတာ္သည္

(က) နိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ နွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ

သယံဇာတ ပစၥည္း အားလံုး၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။


ဤျပဌာန္းခ်က္အရ ဆိုလွ်င္ တျပည္လံုးရွိ ေျမယာအားလံုး၏ ပိုင္ရွင္မွာ “ နိုင္ငံေတာ္ ” ျဖစ္ေနပါ သည္။ ဤတြင္

“ နိုင္ငံေတာ္ ” ဟူသည္မွာ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္၊ “ နိုင္ငံေတာ္ ” ကို မည္သူက ကိုယ္စားျပဳသံုးစြဲခြင့္ရွိသည္ စသည္ တို႕တြင္

အျငင္းပြားဘြယ္ ျဖစ္လာပါသည္။ “ နိုင္ငံေတာ္ ” ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ

တအုပ္လံုးတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွွ် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို မထားပါ။


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဆိုလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္သည္ နိုင္ငံေတာ္ သမတ ျဖစ္ေနသည္။ သို႕ျဖစ္၍ အထက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို

ကိုးကားလွ်က္ “ နိုင္ငံေတာ္ ” ကို ကိုယ္စား ျပဳကာ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက တတိုင္းျပည္လံုးရွိ ေျမယာမ်ားအား

စီမံခန္႕ခြဲေနသမွ်မွာ ဥပေဒအရ၊ ဥပေဒနွင့္ အညီကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။


ဤတြင္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟူ၍ ကတိ သစၥာျပဳကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ ရာက္သြားခဲ့ေသာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ၊ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ စသည္မ်ားကို ဦးေဆာင္လွ်က္ လက္ပံေတာင္ေတာင္

အေရးသာမက တျပည္လံုးလူထုမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေျမယာျပသနာအား ဥပေဒစိုးမိုးေရးရႈေဒါင့္မွ မည္သို႕ခ်ည္းကပ္မည္နည္း

ဟူသည္မွာ အေရးၾကီး လာသည္။


ေၾကးနီေတာင္တိုက္ပြဲက ေမြးဖြားေပးလိုက္တဲ့ သံမဏိမိန္းမသား ႏွစ္ဦး ဟူ၍ နယူးေရာက္တိုင္း သတင္းစာၾကီးက ဂုဏ္ျပဳ

မွတ္တမ္းတင္ခံရေသာ မေအးနက္ နွင့္ မသြဲ႕သြဲ႔၀င္း တုိ႕သည္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေနမ်ား နွင့္

တုိင္ပင္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား၊ လူထုမ်ား၏

အခြင့္အေရးအတြက္ ဥပေဒရႈေဒါင့္မွ တိုက္ပြဲ၀င္လိုေသာ ၄င္းတို႕၏ ဆႏၵကို တန္ဘိုး ထားရပါမည္။ သို႕ရာတြင္ ခ်စ္တီးေခါင္း၌

သန္းရွာပါက ေတြ႕ေကာင္းေတြ႕ပါမည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၌ လယ္သမားမ်ား လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ရွာပါက

ကမာၻဆံုးတိုင္ေသာ္လည္း ေတြ႕နုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။


ထို႕အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အေျချပဳလွ်က္၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ

လယ္သမား မ်ားမွာ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လက္၀ယ္ထားခြင့္သာ ရွိျပီး လယ္ပိုင္ခြင့္မရွိ။ ယင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃) (ဃ) အရ ေျမေပၚ၊

ေျမေအာက္ရွိ ေက်ာက္မ်က္၊ သတၱဳ၊ ေရနံနွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ စသည့္ သဘာ၀ သယံ ဇာတမ်ား ထုတ္ယူ အသံုးခ်ခြင့္မွာ လူထုထံတြင္ မရွိ။

နိုင္ငံေတာ္တြင္သာ ရွိသည္။ နိုင္ငံေတာ္ ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ တရား၀င္သည့္

သေဘာဖန္တည္းခံထားရသည္။တဖန္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႕ ခြဲေရး ဥပေဒ အရ

စားက်က္ေျမနွင့္ အင္းအိုင္ေျမ မ်ား အပါအ၀င္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား အေပၚ စီမံခန္႕ခြဲ ခြင့္ အသံုးခ်ခြင့္မွာ ေဒသခံလူထုတြင္ မရွိ။

နိုင္ငံေတာ္တြင္သာ ရွိသည္။ နိုင္ငံေတာ္ ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္သည့္

ဗဟိုေကာ္မတီက ယင္းအခြင့္အာဏာကို က်င့္သံုးသြား မည္။


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသာမက ယင္းကို အေျခခံျပဌာန္းထားသည့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုသံုးသပ္လွ်င္ နိုင္ငံေတာ္ ဟူ သည္ကို

အလြန္အမင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားျပီး၊ အေျခခံလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားအားၾကီးမားစြာ ကန္႕သတ္ထား ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါမည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုအစိုးရက နိုင္ငံေတာ္ ဟူေသာေ၀ါဟာရမွာ ၄င္းတို႕နွင့္သာ သက္ဆိုင္သေယာင္

အၾကြင္းမဲ့ အခြင့္အာဏာအေနနွင့္ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲေသာအခါ ေျမယာ နွင့္စပ္လွ်ဥ္း ၍ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကို

လက္လြတ္ဆံုးရွံဳးေနသည့္ လူထု၏ဘ၀ မွာ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာမည္႕ ကိန္းဆိုက္ေနပါသည္။


သို႕ျဖစ္၍ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟူသည္အား ပထမလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ (အာဏာပိုင္မ်ားကျပဌာန္း ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား ကိုသာ

အေျခခံ၍ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း Rule by law) အရ လက္ခံေဖၚေဆာင္မည္ဆိုပါက ဦးသိန္း စိန္အစိုးရ အေနျဖင့္ နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား ကိုျဖစ္ေစ၊

ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားကိုျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ ေျမယာ မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ား ခ်ေပးျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးျခင္းမွာ

တရား၀င္ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းကို ဆန္႕က်င္၊ ရပ္တည္၊ ဆႏၵျပၾက သည့္ ရဟန္းေတာ္ မ်ား နွင့္ လူထုမ်ားမွာ တရားမ၀င္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္

အစိုးရ က အမိန္႕ အာဏာသံုး၍ ဆႏၵျပ ရဟန္းေတာ္မ်ားနွင့္ လူထုမ်ားအေပၚ ဖိနွိပ္ျဖိဳခြဲျခင္းမွာလည္း တရား၀င္ သကဲ့သို႕ ျဖစ္ ေနသည္။

ဤသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္ဟူသည္က က်င့္သံုးေနေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖစ္သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္သည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကို ဤ ပထမ လမ္းေၾကာင္းမွ

ခ်ည္းကပ္မည္လား။ သို႕မဟုတ္ ( လူထု ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံသည့္ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ား

ေပၚေပါက္တည္ရွိေစျပီး စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း Rule of Law ) ဟူသည့္ ဒုတိယ လမ္းေၾကာင္း အရ ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္မည္လား။


ပထမ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ (အာဏာပိုင္မ်ားက ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုသာ အေျခခံ၍ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း) တြင္ ပုံ သ႑ာန္ကို

အဓိကထားသည္။ ဥပေဒကို အာဏာပိုင္မ်ားက ျပဌာန္းလိုက္ရံုမွ်နွင့္ ေလးစားလိုက္နာေဖၚေဆာင္ ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ကမာၻတြင္

Rule by Law ဟု နားလည္ၾကသည္။ ယင္းမွာ Rule of Law ဟူသည့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး မဟုတ္ ပါ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ ဒုတိယ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ယင္းလမ္းေၾကာင္းတြင္ ဥပေဒ၏ အနွစ္သာရ ကို ပို၍ အဓိက ထားသည္။ လူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားကို မထိပါးေစဘဲ ဥပေဒမ်ားအား ျပဌာန္းရန္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႕ ျဖင့္ လူထု၏ အခြင့္ အေရးမ်ားအား ဥပေဒပါ အခြင့္အေရး (Legal Rights) အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသြားေစရန္ ျဖစ္သည္။


နိုင္ငံတကာ ဥပေဒ အရ (State) နိုင္ငံေတာ္ ဟူသည္တြင္ အဂၤါရပ္ေလးခ်က္ပါရွိသည္။ ၄င္းတို႕မွာ

(၁) လူထု

(၂) နယ္ေျမ

(၃) အစိုးရ နွင့္

(၄) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တို႕ျဖစ္သည္။နိုင္ငံေတာ္ကို အေၾကာင္းရပ္ေလးမ်ိဳးနွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ မွန္ေသာ္လည္း မည္သည့္အရာမွာ အဓိက အက်ဆံုး ျဖစ္သည္ကို

ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမွ ေလ့လာရန္ လိုပါမည္။ လူထုနွင့္ နယ္ေျမ၏ အေရးၾကီးမႈမွာ အျငင္းပြားဘြယ္ မရွိပါ။ ယင္းနွစ္ခုအနက္

တခုမရွိလွ်င္ မည္သို႕မွ် နိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္မလာနုိင္ေသာေၾကာင့္ ပင္။ အစိုးရ သည္ အေရးၾကီး သည္ မွန္ေသာ္လည္း လူတစုနွင့္

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစိုးရရွိပါေစဦး၊ လူထုမရွိပါက မည္သည့္ အခါ တြင္မွ် နုိင္ငံ မျဖစ္ နိုင္ပါ။ လူထုရွိလွ်င္မူ အစိုးရေပၚေပါက္ေအာင္

လုပ္ရန္ မခဲယဥ္းပါ။ သို႕ျဖစ္၍ လူထု နွင့္ အစိုးရ နိုင္း ယွဥ္ပါက လူထုက ပို၍ အဓိကက်ပါသည္။ နယ္ေျမ၊ လူထု၊ နွင့္ အစိုးရတို႕

လြတ္လပ္ အားေကာင္းစြာ တည္ရွိျပီး နိုင္ငံေရးအရ အျခားနုိင္ငံ မ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ခံရပါက နိုင္ငံတနိုင္ငံတြင္

အခ်ုဳပ္အျခာအာဏာ ရွိလာပါမည္။ သို႕ျဖစ္၍ နိုင္ငံ (သို႕မဟုတ္) နိုင္ငံေတာ္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ကိုယ္စားျပဳ ရည္ညႊန္းသံုးစြဲရာတြင္

လူထု၏ အခန္းက႑မွာ ေရွ႕ဆံုးတန္း၌ ရွိသင့္သည္။ျမန္မာနိုင္ငံ၌ (ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ လက္ရွိအစိုးရအပါအ၀င္) စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ အစိုးရ၏ အဓိက က်မႈကိုသာ

ေဇာင္းေပး၊ ေဖၚထုတ္ က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ နိုင္ငံေတာ္ဟူသည္ကို အစိုးရကသာ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ကိုင္စြဲ

က်င့္သံုးခဲ့၊ က်င့္သံုးဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြန္အကြ်န္ အပ္နွင္းျပီး လူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ၾကီးမားစြာ

ကန္႕သတ္သည့္ ဥပေဒမ်ားသာ ေတာက္ေလွ်ာက္ျပဌာန္းခဲ႕၊ ျပဌာန္းဆဲ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရတြင္ လူထု၏

အဓိကက်မႈကို ဘယ္တံုးကမွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ျခင္း မရွိ။ ဤသည္မွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံနွင့္ ဆန္႕က်င္ေနပါသည္။

လူထုကို အဓိက ထားကာ လူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳမွသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တည္ေဆာက္ရာေရာက္ပါမည္။


ေျမယာနွင့္ စပ္လွ်ဥ္းေသာ ဥပေဒမ်ားမွာလည္း လူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံအားျဖင့္ ျပဌာန္းဘို႕လိုပါသည္။ေျမယာနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လူထု၏ အခြင့္အေရး သံုးရပ္ကို အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။

(၁) လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္ (Individual Right)

(၂) နွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ အေျခစိုက္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ ေဒသခံလူထုမ်ားက မိမိတို႕ေက်းရြာ

၀န္းက်င္ရွိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားအား စုေပါင္းအသံုးခ်ခြင့္

(Collective Rights of People)

(၃) ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္း၇ာတြင္ပါ၀င္သည့္ ယူနစ္မ်ား၊ (တနည္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား) အေနျဖင့္

မိမိတို႕ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားအေပၚ စီမံခန္႕ခြဲခြင့္

(The Rights to self-determination)လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ေက်ုးရြာ ၂၆ ရြာမွ လယ္ဧက ၇၈၀၀ ေက်ာ္အား သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း နွင့္ တဧကလွ်င္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ငါးသိန္းေက်ာ္ ေပးအပ္ခဲ႕ေၾကာင္း သိရသည္။ လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္မွာ ယင္းမွာ သံုးနွစ္စာ

သီးနွံအတြက္သာျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတို႕မေၾကနပ္နိုင္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဤအျငင္းပြားမႈတြင္ ေကာ္မရွင္ သည္ မည္သည္ကို စံုစမ္းျပီး

အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္မည္နည္း။


၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (က) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္းထားသည္။


(လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာအားလုံး၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္၍ လယ္ယာေျမကို စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္ လုပ္မႈ

တုိးတက္ျမင့္မားေစရန္အလုိ႔ငွာ ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လက္ဝယ္ထားရွိ၍

စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ အသုံးခ်ခြင့္ျပဳျခင္း ကိုဆုိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ရွိ ေက်ာက္မ်က္၊ သတၱဳ၊ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ စသည့္ သဘာဝ

သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူအသုံးခ်ခြင့္ မပါဝင္။)ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လက္ညွိဳးထိုးလွ်က္ လယ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားေသာ ဤဥပေဒကို လက္ခံ က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက

ႏြားနွင့္ဖက္၍ တကယ္ လယ္လုပ္လွ်က္ ရွိေသာ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ လယ္သမား မ်ားတြင္ လယ္ပိုင္ခြင့္မရွိ။ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္သာ ရွိသည္။

နိုင္ငံေတာ္ ဟူသည္႕ေ၀ါဟာရကို ကိုးကားကာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက အေၾကာင္းတမိ်ဳးမ်ိဳးျပ၍ လက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျပန္လည္ရုပ္ သိမ္း နိုင္သည္။

လယ္သမားတဦးလုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ယာေျမကို ျပန္လည္စီမံခန္႕ခြဲနိုင္သည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀ (က) အရ လယ္ေျမကို

အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္ေရး၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ရွိ ေက်ာက္မ်က္၊ သတၱဳ၊ ေရနံ ႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ စသည့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား

ထုတ္ယူနုိင္ေရးအတြက္ ဟုဆိုကာ လယ္သမားထံမွ ျပန္သိမ္းနိုင္သည္။


စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ ဤဥပေဒကို လက္ခံကာ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အေရးတြင္ အမွန္တရားအေနျဖင့္ ေဖၚ ထုတ္မည္ လား။

သို႕မဟုတ္ လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္အား လယ္သမားမ်ားရသင့္ေသာ အခြင့္အေရးအျဖစ္ လက္ခံ၍ စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံမွ

ခ်ည္းကပ္ကိုင္တြယ္မည္လား။


ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)


ဒီဇဘၤာလ (၁၂) ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္

No comments:

Post a Comment

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္