Wednesday, February 26, 2014

ဒီမုုိကေရစီ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နဲ႔ ဘ၀တန္ဖုုိး

ဒီမုုိကေရစီ ေတာ့ လုုိခ်င္တယ္၊ လူတန္းစား၊ လူမ်ဳိး။ ဘာသာ ကုုိေတာ့ ခဲြျခားဆက္ဆံခ်င္တယ္ ဆုုိၿပီး ေရြးယူလုုိ႔ မရ ပါ။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုုိကေရစီ လူ႕ေဘာင္ တခုု နဲ႔ ႏုုိင္ငံတႏုုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာလဲ တုုိက္ရုုိက္ ဆက္ႏြယ္ေနေလသည္။

ဒီမုုိကေရစီ ရဲ႕ အႏွစ္သာရ သည္ လူမ်ားစုုရဲ႕ သေဘာဆႏၵအရ လုုိခ်င္တဲ့ အစုုိးရ ပုုံစံ ကုုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူမ်ားစုုရဲ႕ သေဘာဆႏၵအရ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ လူတန္းစား ခဲြျခားျခင္း မဟုုတ္။ လူမ်ားစုုက လူနည္းစုု ကုုိ အမ်ားသေဘာနဲ႔ သတ္ျဖတ္ ႏွိပ္ကြပ္လုုိ႔လဲ မရပါ။ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ လူမ်ားစုုရဲဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖါက္လုုိ႔မရပါ။

ဥပေဒ လုုိ႔ ဆုုိရာ၀ယ္ ႏုုိင္ငံတုုိင္းရဲ႕တည္ဆဲ ဥပေဒ ရွိသလုုိ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလဲ ရွိေလသည္။ နုုိင္ငံတနုုိင္ငံကုုိလဲ နုုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းနဲ႔ အရမ္းကုုိ ကြာျခားၿပီး ေရးဆဲြလုုိ႔ မရပါ။ ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံကုုိ ဘယ္လုုိပုုံစံ လုုိ္ခ်င္တယ္၊ ကုုိယ့္ ႏုုိင္ငံကုုိ ေခတ္သစ္လူ႔ေဘာင္နဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္တာ လုုိခ်င္သလား၊ ေခတ္သစ္လူ႕ေဘာင္နဲ႔ ေသြဖယ္ၿပီး သီးသန္႕ ေနခ်င္သလား ဆုုိတာ အမ်ားျပည္သူက ဆုုံးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုုိ ဆုုံးျဖတ္မႈ မွန္ကန္ေအာင္လဲ ျပည္သူ တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕  အတန္းပညာ၊ ဥာဏ္ပညာ အရည္အေသြး ျမင့္မားမႈက စကား ေျပာလာတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီမုုိကေရစီ လူ႔ေဘာင္ ကုုိ တည္ေဆာက္ရာမွာ အေရးအႀကီးဆုုံးသည္ ပညာေရးမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုုိ႔ အေရးတႀကီး လုုိအပ္သည္။


ျပည္သူအမ်ားပုုိင္းက ပညာအရည္အခ်င္း ႏွိမ့္က်တဲ့ အခါ၊ ေလာကပါလ တရားနားမလည္ပဲ အမွားကုုိ အမွန္ထင္၊ လူပိန္းႀကိဳက္ႏုုိင္ငံေရး သမား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ လုုပ္စားအကြက္ထဲကုုိ ေနာက္ေယာင္လုုိက္တတ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ လက္ေတြ႕ ႀကံဳေနရတဲ့ ျပႆနာပါ။

“အာရပ္ေႏြဦးႏိႈးထလာျခင္း“ သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ဳိးမွ တဆင့္ တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ႏုုိင္ငံအခ်ဳိ႕ က်န္ေနေသးသည္။

အာရပ္ကမာၻ (၀ါ) မူဆလင္ ႏုုိင္ငံမ်ားမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ လူပိန္းႀကိဳက္ႏုုိင္ငံေရးသမား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ေနာက္ကုုိ မ်က္စိစုုံမိတ္ လုုိက္ေနခဲ့တဲ့ မူဆလင္ဘာသာ၀င္အခ်ဳိ႕လဲ တခ်ိန္က မူဆလင္ျပင္ပ ကမာၻက ကဲ့ရဲ႕စရာ ျဖစ္ေနခဲ့တာ ၾကာေလၿပီ။ ဒီေန႔ထိ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ က်န္ေနေသးသည္။ သုုိ႔ေသာ္ မူဆလင္ႏုုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႏုုိးလာခဲ့တာေတာ့ ျငင္းလုုိ႔ မရပါ။ မာလာလာ (Malala Yousafzai) လုုိ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုုိ မူဆလင္အမ်ားပုုိင္း ေထာက္ခံေနေလၿပီ ျဖစ္သည္။ မူဆလင္ႏုုိင္ငံအမ်ားပုုိင္းမွာလဲ မူဆလင္အစြန္းေရာက္မ်ား (၀ါ) ဥပေဒခ်ဳိးေဖါက္သူမ်ား တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဥပေဒျပင္ပ (အေမွာင္ေလာက) သားမ်ား ျဖစ္လာတာ ေတြ႕ရသည္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ မူဆလင္မ်ားျပင္ လက္မခံေတာ့တဲ့ အစြန္းေရာက္မ်ားရဲ႕ လုုပ္ရပ္ ကုုိ ေကာ္ပီ ကူးယူေနသူမ်ား ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ရွိလာသည္။ မူဆလင္အစြန္းေရာက္မ်ားရဲ႕ လုုပ္ရပ္ ကုုိ မုုန္းသလုုိလုုိႏွင့္ ကုုိယ္တုုိင္က အစြန္းေရာက္လုုိ႔ ေရာက္မွန္းမသိ ထပ္တူ အတုုခုုိးလာသည္။

ျမန္မာျပည္ကုုိ တုုိးတက္ေစခ်င္တာ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားတုုိင္း ျဖစ္မယ္ဆုုိတာ ေျပာစရာ အထူးမလုုိေတာ့ပါ။ သုုိ႔ေသာ္… တခ်ဳိ႕က မတုုိးတက္ခ်င္ေန အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အေရးႀကီးတယ္ ဆုုိၿပီး ေျပာလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ဦးထိပ္ထားၿပီး တုုိးတက္ေအာင္ လုုပ္လုုိ႔မရဘူးလား။ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစြန္းေရာက္မ်ား ေျပာသလုုိမ်ဳိးေတာ့မဟုုတ္။ ကုုိယ့္ရဲ႕အမ်ဳိးဘသာ၊ သာသနာထြန္းကားဖုုိ႔ က်န္လူမ်ားကုုိ ႏွိပ္ကြပ္ဖုုိ႔မလုုိပါ။ ဥပေဒခ်ဳိးေဖါက္ဖုုိ႔မလုုိပါ။

နုုိင္ငံတနုုိင္ငံဟာ က်န္ႏုုိင္ငံမ်ားနဲ႔ မဆက္ဆံပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေအာင္ လုုပ္လုုိ႔မရပါ။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား မလာပဲလဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေအာင္ လုုပ္လုုိ႔ မရပါ။ အာဆီယံ မိသားစုုထဲမွာတင္ မူဆလင္နုုိင္ငံ၊ ခရစ္ယာန္နုုိင္ငံ၊ ဗုဒၶနုုိင္ငံအစံုုပါ၀င္သည္။ မေလးရွားမွာပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားအမ်ားပုုိင္း အလုုပ္လုုပ္ေနတာ ျငင္းလုုိ႔မရပါ။ ဘယ္လုုိပုုံစံမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ ဆက္ဆံေနရမွာပဲ ျဖစ္သည္။

 နုုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားလဲ နုုိင္ငံတႏုုိင္ငံရဲ႕တည္ဆဲ ဥပေဒ ကုုိ ၾကည့္ရျပန္သည္။ လက္ရွိ အစုုိးရ ရဲ႕ လုုပ္ရည္ကုုိင္ရည္ ကုုိလဲ ၾကည့္သည္။ အစုုိးရ ရဲ႕လုုပ္ရည္ကိုု္င္ရည္ကုုိ တုုိင္းတာရာမွာ တည္ဆဲ ဥပေဒ အေပၚမွာ ဥပေဒ စုုိးမုုိးေရး ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆုုိတာလဲ စကားေျပာလာသည္။

ဒီေတာ့…

တည္ဆဲ ဥပေဒသည္ နုုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ အတုုိင္းအတာ မွီသလဲ ဆုုိတာ ၾကည့္သည္။ ဒီေတာ့ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာမေရြး လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လုုံၿခဳံေရး နဲ႔ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္၊ ဓနဥစၥာ ပုုိင္ဆုုိင္ခြင္ ဥပေဒ ဆုုိတာေတြက အေရးႀကီးလာသည္။ အဲဒီ ဥပေဒ အေပၚမွာ အစုုိးရ ရဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက အေရးႀကီးလာသည္။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ ေကာ္ပုုိေရးရွင္းႀကီးမ်ား အလုုပ္လုုပ္သည္။ နုုိင္ငံတကာ ေကာ္ပုုိေရးရွင္းမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္အလုုပ္လုုပ္လာႏုုိင္သည္။

ဒါေၾကာင့္ နုုိင္ငံတနုုိင္ငံထဲမွာ ရွိတဲ့ လူသားတုုိင္း(လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး) ရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး နဲ႔ လုုံၿခဳံေရး အာမခံခ်က္မရွိတဲ့ နုုိင္ငံမွာ ဘယ္လုုိလုုပ္ၿပီး နုုိင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုုိ႔ ဆုုံးျဖတ္ရဲပါမည္နည္း။

ဒီေတာ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ား ဓနဥစၥာေပါမ်ား သူမ်ား ရွိတဲ့ နုုိင္ငံသုုိ႔ အရႈိရႈိထြက္သြားရတာ သဘာ၀လုုိ ျဖစ္လာတာ အဆန္းမဟုုတ္ပါ။

ျမန္မာ့ ခရုုိနီမ်ားကေတာ့ အဲဒီနုုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား မလာမွ သူတုုိ႔ရဲ႕လုုပ္ကြက္ရွိမယ္ ဆုုိတာ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လဲ အစုုိးရအာဏာရွင္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီလုုိအေျခအေနတခု ျဖစ္ေနေအာင္ ဖန္တီးနုုိင္သည္။ သုုိ႔ေသာ္… ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔ နုုိင္းထ သင့္ ပါၿပီ။ လူနည္းစုုရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ နုုိင္ငံတခုုလုုံး ငရဲခန္းထဲ မဆင္းသင့္ပါ။

ဒီမုုိကေရစီ စစ္စစ္ဟာ လူတုုိင္းအတြက္ ဘ၀တန္ဖုုိး ျဖစ္ပါတယ္။ နုုိင္ငံတနုုိင္ငံရဲ႕တုုိးတက္မႈ စံႏႈန္းသည္ နုုိင္ငံသားတုုိင္းရဲ႕ ဘ၀တန္ဖုုိးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီလုုိ တန္ဖုုိးမ်ားရနုုိင္ဖုုိ႔ နုုိင္ငံသားတုုိင္းရဲ႕ေရြးခ်ယ္ပုုိင္ခြင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ားပုုိင္းအတြက္သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္ပုုိင္ခြင့္ မဟုုတ္ပါ။ နုုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဘ၀လုုံၿခဳံေရး နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ပုုိင္ခြင့္ကုုိ အာမခံတဲ့ နုုိင္ငံ သာလ ွ်င္ ဒီမုုိကေရစီ စစ္စစ္ ျဖစ္သည္။ အဲဒီလုုိ နုုိင္ငံကုုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ စံႏႈန္းျမင့္လာတယ္ လုုိ႔ေခၚၾကပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆုုိရင္ ျမန္မာနုုိင္ငံကုုိ ဘာျဖစ္လုုိ႔ ကားအစီးေရ ဒီေလာက္မ်ားလာလ ွ်က္နဲ႔ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့နုုိင္ငံ ဆုုိၿပီး ေျပာၾကသလဲ ဆုုိတာ သိေနေလာက္ပါၿပီ။

No comments:

Post a Comment

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္