Tuesday, May 27, 2014

စနစ္ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ရပါမည္။

ဖဲြ႕စည္းပုုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ အမ်ဳိးသား ဒီမုုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ႀကိဳးစား ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေဒၚစုု သမၼတ ျဖစ္ေရး မျဖစ္ေရး ထက္ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္တဲ့ သမၼတ အစစ္အမွန္ ေနရာရေရး က ပိုုအေရးႀကီးတာပါ။ 

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖဲြ႕ ေတြ ေတာင္းဆုုိေနတာလဲ အဲဒီ စနစ္ ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူနည္းစုု အစုုိးရက တုုိင္းရင္းသား ေဒသ ေတြပါ မက်န္ စီမံကြပ္ကဲ ေနတဲ့ စနစ္ ကုုိ ေတာ့ တုုိင္းရင္းသားေတြက လုုံး၀ ႀကိဳက္တာ မဟုုတ္ပါ။

အမ်ဳိးသား ဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔လဲ ဒီအခ်က္ကုုိေတာ့ မေမ့ထားသင့္ေပ။လက္နက္ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုုိတာ ထက္ ပုုိအေရးႀကီးတာ စနစ္ နဲ႔ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ပါ။ စနစ္ မေျပာင္းပဲ လက္နက္စြန္႔လုုိ႔ မရ။ လက္နက္ စြန္႕ဖုုိ႔ စနစ္ အရင္ျပင္ရမယ္။ ဒါက ေလာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နိယာမ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က လူပုုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဒၚစုု ျဖစ္ျဖစ္ သမၼတ ျဖစ္လာရင္ အရင္ဆုုံး လုုပ္ရမည့္ တာ၀န္သည္ စနစ္ေျပာင္းဖုုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေျပာင္းဖုုိ႔ မဟုုတ္။ အခုု လက္ရွိ စနစ္ အရ ဆုုိရင္ေတာ့ ဘယ္လုုိ ပုုဂၢိဳလ္မ်ဳိး သမၼတ ျဖစ္လာလဲ ဘာမွ ထူးျခားမွာ မဟုုတ္ပါ။

စနစ္ ဆုုိတဲ့ ေနရာမွာ....

(၁) ဗဟိုုခ်ဳပ္ကုုိင္မႈ စနစ္ကုုိ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ဖုုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (Top-down to Bottom-up). အဲဒါမွ လိႈက္ေလ်ာ ညီေထြတဲ့ အစုုိးရ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) အီးဂါး၀ါးမန္႔ (Electronic-Government) အလ ွ်င္အျမန္ ျဖစ္လာဖုုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ ကုုိ ဒီနည္းနဲ႔ ကိုု္င္သြယ္မွာ ျဖစ္တယ္။ လူတုုိင္း အစုုိးရ ရုုံးသြားစရာ မလုုိတဲ့ စနစ္ ျဖစ္လာတဲ့ အခါ ၀န္ထမ္းေတြကုုိ လတ္ထုုိးမႈ ေလ ွ်ာ့ခ် နုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုုံး၀ မရွိေတာ့ဘူးလုုိ႔ ေတာ့ မေျပာလုုိပါ။ အေတာ္အသင့္ ေလ ွ်ာ့ခ် နုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) တုုိင္းရင္းသား အားလုုံးရဲ႕ မူလဇာတိဂုုဏ္ ကုုိ ေလးစားဖုုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လူမ်ဳိး မဆုုိ ကုုိယ့္ ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔ ဘာသာအယူ၀ါဒ ကုုိ တန္ဖုုိးထားတတ္ၾကပါတယ္။ မကူညီခ်င္ေန မေႏွာက္ယွက္ဖုုိ႔က အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုုိယ့္လူမ်ဳိးရဲ႕ တန္ဖုုိးမ်ား လူမ်ဳိးျခား တမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕ ၀ါးမ်ဳိျခင္း ဆုုိတဲ့ စုုိးရိမ္မႈဟာ လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ဖုုိ႔လုုံေလာက္တဲ့ ခံစားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) တုုိုင္းရင္းသား မ်ားရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခြင့္ ကုုိ မတားဆီး ရပါ။ လက္ရွိကမာၻမွာ နီယုုိလက္ဘရာလီဇမ္ ျဖစ္ထြန္းလာတာ နဲ႔ အမ ွ် ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ ဆုုိသလုုိ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကုုိ လူငယ္ေတြ လုုိက္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူႀကီးတုုိင္းရဲ႕ အျမင္မွာ ကုုိယ့္ ဇာတိအစစ္အမွန္ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မလား ဆုုိတဲ့ စုုိးရိမ္မႈမ်ဳိး ရွိလာတယ္။ ဒီမွာ နီးစပ္ရာ လူမ်ားစုု ကုုိ အပစ္တင္ တတ္ၾကပါတယ္။ ပုုိဆုုိးသည္မွာ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ဳိးစုုံ လုုပ္လာတဲ့ အစုုိးရကရွိေနေတာ့ ထင္တာ ျမင္တာ အပစ္ဖုုိ႔ ဘုုိ႔ အေၾကာင္းရင္းက လုုံေလာက္လာတယ္။ ဒီလုုိ အေျခအေနမွာ လက္နက္ စြန္႕ ဖုုိ႔ ဘယ္လုုိမွ မျဖစ္နုုိင္ပါ။ နုုိင္ငံတကာမွာလဲ လူမ်ဳိးစုုတုုိင္းရဲ႕ အေျခခံ ရပုုိင္ခြင့္ (Indigenous rights) ကုုိ အေလးအနက္ထားေနတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ျခင္း ဆုုိသည္မွာ အဲဒီလုုိ အေျခအေနအတြက္ လူမ်ဳိးစုု တစ္ရပ္ရဲ႕ ရပ္တည္ျခင္းအတြက္ တုုိက္ပဲြ၀င္ျခင္း (Fight for Existence) ျဖစ္သင့္တယ္ ဆုုိတဲ့ အယူအဆက သကၠသုုိလ္တုုိင္းရဲ႕ စာတမ္းဖတ္ပဲြမွာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

(၅) လူမ်ားစုုကုုိ လူနည္းစုုက ေလးစားျခင္း (ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မဟုုတ္) ဆုုိသည္မွာ နုုိင္ငံ တခုုရဲ႕ တည္ၿငိမ္ျခင္းနဲ႔ တုုိးတက္ျခင္းရဲ႕ လမ္းစ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုုိင္းနုုိင္ငံမွာ ထုုိင္းလူမ်ဳိးေတြခ်ည္း ေနထုုိင္တာ မဟုုတ္ပါ။ ျမန္မာ နုုိင္ငံနဲ႔ အတူတူေလာက္ တုုိင္းရင္းသား လူနည္းစုု မ်ားပါတယ္။ သူတုုိ႔ဌာေန ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူမ်ားစုုျဖစ္တဲ့ ထုုိင္းလူမ်ဳိးေတြ ကုုိ ေလးစား ၾကပါတယ္။ အထင္ႀကီးၾကပါတယ္။ တုုိင္းရင္းသား ေဒသ ေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းပဲ လုုပ္တယ္။ ႀကီးစုုိးေရး မလုုပ္ဘူး။ သူ႕ေဒသ သူ႕ လူ အုုပ္ခ်ဳပ္ ခုုိင္းတယ္။ ဘန္ေကာက္လုုိ ၿမိဳ႕ႀကီးက ထုုိင္းလူမ်ဳိးေတြ လာၿပီး ဗုုိလ္မက် ဘူး။ ေတာင္ပုုိင္းက မေလး မူဆလင္ေတြ အုုံၾကြမႈ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီ မေလးလူမ်ဳိးေတြကုုိ ၀န္ႀကီးအဆင့္ထိ ေနရာေပးတယ္။ စစ္တပ္မွာ ထိပ္ဆုုံး ပုုဂၢိဳလ္ေတာင္ ပါေသးတယ္။ နုုိင္ငံအထဲမွာ ရွိေနတဲ့ လူသားတုုိင္း တရား၀င္ ေနထုုိင္တယ္ ဆုုိရင္ ဥပေဒ ရဲ႕ အကာအကြယ္ ရေစတယ္။ ဗမာ ေတြကုုိ ဘယ္ေလာက္မုုန္းမုုန္း ျမန္မာ ၂ သန္းေလာက္ကုုိ ေမာင္းထုုတ္ေရး မရွိဖူးပါဘူး။ လူမ်ဳိးေရး အဓိဂရုုန္း ေတြ မရွိဘူး။ တရုုတ္ေတြ စီးပြါးေရးမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုုပ္နုုိင္လုုိ႔ နုုိင္ငံ့ ဘ႑ တုုိးပြါးေစတယ္။ ကုုလားေတြလဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုုပ္နုုိင္ၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနုုိင္ငံသားေတြ ထုုိင္းကုုိ သြားေနရတာပါ။

No comments:

Post a Comment

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္